วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย

ติดต่อกับทางราชการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย
ข้อแนะนำการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สถานที่ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ในเขตกรุงเทพมหานครฯ.
การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุงเทพ ฯ สามารถยื่นขอได้ที่
1. ณ ที่ว่าการเขตท้องที่ที่สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นอยู่โดยจะต้องเป็น อาคารพักอาศัย อาคารตึกแถว หอพัก แฟลต อาคารชุด สำนักงาน โกดัง ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ห้องแสดงสินค้า อาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น และอาคารเลี้ยงสัตว์ อาคารชั่วคราว สะพานไม้ เขื่อน หอถังเก็บน้ำ รั้ว ป้าย แผงลอย และถนน
2. ณ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารอื่นใดนอกจากข้อ 1

สำหรับต่างจังหวัด
การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในต่างจังหวัด สามารถยื่นขอได้ที่
1. ในเขตเทศบาล ให้ยื่น ณ ที่ทำการเทศบาล สำนักการช่าง ของแต่ละพื้นที่
2. นอกเขตเทศบาลให้ยื่นกับหน่วยงานบริการของแต่ละพื้นที่ เช่น อบต.
การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน-อาคาร

หลักฐานการขออนุญาต

- หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง ( ขอรับได้ที่สำนักการช่าง หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ )
- สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน /น.ร.3 / สด. (กรณีที่ติดจำนองให้ผู้รับจำนองยินยอมด้วย)
- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
- แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ รายการคำนวณ 1 ชุด กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมดเกิน 150 ตรม.
- หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีใช้ผนังร่วมกัน พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวระชาชน และสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมดเกิน 150 ตรม.
- หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยเจ้าของบ้านสามารถเซ็นรับรองเองได้
- หนังสือมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
- สำเนาเอกสารต้องมีลายเซ็น ชื่อเจ้าของบ้านกำกับทุกแผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: